따 수어(Tà Xùa)의 산 뚜엣(shan tuyết) 차

1.Để hái được những ngọn chè shan tuyết, chị Mùa Thị Chóng, dân tộc Mông (bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, Sơn La) phải trèo lên những cây chè cổ thụ cao, hái từng búp chè non bỏ vào gùi. Mỗi cây chè cổ thụ một vụ chỉ hái được vài kg chè búp tươi và được hái cách nhau 7 ngày. Ảnh: Trọng Chính.

선 라(Sơn La)성, 박이옌(Bắc Yên)현의 따 수어(Tà Xùa)라는 지역은 해발 고도 2000m에 다다라 구름 천국으로 유명한 지역이다. 이 지역은 또한 산 뚜엣(shan tuyết)이라는 향이 특별하고 100년 넘은 역사를 가진 특산차가 있다.

따 수어(Tà Xùa)에 배낭여행을 다녀온 친구들이 하노이에 돌아오면서 향이 그윽하고, 입 안에 넣었을 때 맑으며, 끝맛이 달콤한 산 뚜엣(shan tuyết) 차를 선물했다.

박이옌(Bắc Yên) 현 인민위원회가 북서부 특산품&차 유한 책임회사(Tafood)의 따 수어(Tà Xùa) 브랜드를 사용하고 발전시키기로 결정했을 때, 산 뚜엣(shan tuyết) 차 본연의 맛을 음미하기 위해 취재 차 이곳에 왔다.

한밤중에 따 수어(Tà Xùa)에 도착하여 안개가 어렴풋이 깔린 곳에서 따뜻한 산 뚜엣(shan tuyết) 차 한 잔을 마시자 마음마저 훈훈해지는 것을 느낄 수 있었다.

기자는 몽(Mông) 민족인 무어 티 까(Mùa Thị Ca)씨의 안내를 받아 산 뚜엣(shan tuyết) 차나무 수확하는 것을 직접 보았다. 차나무에 있는 곳에 가기 위해서 어둡게 깔린 안개와 한쪽은 가파른 절벽에 한쪽은 깊은 산골짜기로 된 경사진 비틀길을 지나야했다. 마침내 목적지에 도착해 곰팡이와 이끼가 가득 낀 차나무를 봤을 때 감동은 이루 말할 수 없었다.

무어 티 까(Mùa Thị Ca)씨는 우리가 지난 밤 음미했던 차는 울퉁불퉁하고 오래된 나무에서 딴 통통하고 푸른 잎으로 막 우려낸 차라고 했다. 그러면서 그는 차나무 쪽에 서서 몽(Mông) 민족의 삶과 밀접한 연관이 있는 수백년이 넘은 차나무의 역사를 들려주었다.

타 반 론(Thà Văn Lỏn), 박이옌(Bắc Yên) 현 농업 부실장은 “차나무는 깊은 숲, 높은 산 근처에서 모두 자란다”며 “2016년 말, 따 수어(Tà Xùa)가 꽁꽁 얼어붙을 정도로 추운 기간에 산 뚜엣(shan tuyết) 차나무, 따오 메오(táo mèo) 나무, 사 무(sa mu) 나무만이 살아남았다”고 말했다.

252-12-2

지역경제 활성화를 위한 청정특산물

예전에는 무어 티 까(Mùa Thị Ca)를 따라 몽(Mông) 민족만이 산 뚜엣(shan tuyết) 차를 수확했지만, 품질이 안좋다며 싼 가격을 요구받는 바람에 말린 찻잎을 키로 당 20-40만 동에 팔았다.

하지만 지방정부는 따 수어(Tà Xùa) 차가 사람들의 생계를 장기적으로 책임져주는 귀한 재료라는 것을 알고는 “따 수어(Tà Xùa) 산 뚜엣(shan tuyết) 차나무 재배 지역 발전 프로젝트”를 세우기로 결심했다.

이 프로젝트를 성공적으로 실현하기 위해, 지방 정권은 적극적으로 투자를 유치할 기업을 찾아나섰고, 시민들과 협력했다.

레 반 끼(Lê Văn Kỳ), 박이옌(Bắc Yên) 현 인민위원회 위원장은 “따 수어(Tà Xùa) 산 뚜엣(shan tuyết) 차의 가치를 알아차리고 박이옌(Bắc Yên) 현은 북서부 특산품&차 유한 책임회사(Tafood)를 모시고 산 뚜엣(shan tuyết) 차 브랜드 발전을 도모하기 위해 서로 협력하기로 했다”고 전했다.

산 뚜엣(shan tuyết) 차 브랜드 발전이라는 사명과 함께 2015년에 설립된 북서부 특산품&차 유한 책임회사(Tafood)는 가장 먼저 마을 사람 모두가 고생해서 차나무를 수확하지만 인프라가 제대로 안갖춰져 있어 어려움이 많은 따 수어(Tà Xùa) 지역을 주목했다.

Tafood는 고지대에서 수확한 차들을 지고 내려와야하는 따 수어(Tà Xùa) 지역 사람들의 힘든 환경을 개선하기 위해 끊임없이 노력했다.

또한 따 수어(Tà Xùa) 지역에 몽(Mông) 민족들의 오랜 경험과 현대 공정 기술을 결합한 가공 라인을 설립에도 투자한 덕분에 Tafood가 생산한 차는 따 수어(Tà Xùa) 산 뚜엣(shan tuyết) 차의 특색있는 향을 그대로 유지할 수 있었다.

또한 수출기준을 충족하는 포장 방식으로 2년 넘게 보관할 수 있게 해 이전의 수공업 결점을 보완했다.

현재 Tafood는 생 찻잎을 이전에 판매되던 가격보다 2배 가까이 비싼 가격인 키로 당 4-6만 동으로 수출 기준을 충족하는 수확법을 마련했다.

팜 반 박(Phạm Văn Bách), 북서부 특산품&차 유한 책임회사(Tafood) 대표는 “이는 따 수어(Tà Xùa) 산 뚜엣(shan tuyết) 차 브랜드 설립이라는 사명을 안고 모두가 노력해온 점”이라며 “그전에 베트남의 특산품들은 높은 이윤을 남기기 위해 수출에 주력했지만, 우리 회사 간부들은 자국민에게 고향의 맛을 음미하고 감상할 수 있어야 한다는 방침을 가지고 노력해 왔다”고 말했다.

7.Ở một số gia đình, tất cả các công đọan sao chế chè đều làm thủ công hoàn toàn. Chỉ với chiếc lồng quay và đôi tay mềm nhỏ bé, người phụ nữ Mông cho ra đời thứ trà Shan tuyết với hương vị độc đáo làm say lòng người

10.Đây là thành phẩm sau quá trình đã sao và vò trà bằng tay với những búp trà trắng như sương tuyết. Với 3 vụ thu hoạch trong năm, giá bán bình quân từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng/kg chè khô, chè Tà Xùa là cây đặc sản giúp bà con nơi đây có thêm thu nhập.

8.Làm nên sự độc đáo của trà Tà Xùa chính là ở việc sao trà do phụ nữ đảm nhiệm. Theo thời gian, bà truyền cho mẹ, rồi mẹ truyền cho con, đặc biệt công đoạn vò chè bằng tay giúp cho búp chè xoăn lại theo từng nhịp vò.

5.Những búp trà xanh sau khi hái về, người dân làm héo trà bằng cách tãi lên trên nền nhà, chờ tiếp tục chế biến.

[베트남픽토리알_통티엔(Thông Thiện)기사-쫑찐(Trọng Chính)사진]

Social commnet

YBOOK